لرستانی ها را در گوگل محبوب کنید

نقشه استان لرستان

معرفي بازي جنگ چوب
iconبازدید: iconدسته: بازي هاي محلي - جنگ چوب

اين بازي در روستاهاي بختياري نشين تابعه شهرستان اليگودرز بيشتر رايج است طي صحبتي مردان سالخورده ساكن دره تحت اشترانكوه لرستان اظهار داشتند كه اين ورزش رزمي بيشتر به شمشيربازي و جنگ شمشير شبيه است و جوانان با يادگيري آن در قديم آمادگي خود را براي شركت در جنگ ها حفظ مي كردند و اين بازي از ديرباز در منطقه بختياري رواج داشته و از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است.

در ميداني به وسعت يكصد متر مربع اهالي ده اجتماع مي كنند و دو نفر كه مهارت كامل در اين ورزش دارند ، داوطلب بازي مي شوند و در حالي كه كمربند خود را محكم بسته و كلاه بختياري بر سر دارند با دو چوب به طول يك متر و حداكثر قطر سه سانتي متر كه بيشتر از چوب ارژن يا كيكم است و در جنگل هاي لرستان فراوان يافت مي شود ، يكي در حال دفاع و ديگري در حال حمله در مقابل يكديگر قرار مي گيرند و با اجازه داور كه ريش سفيد و بزرگ ده نيز هست ، جنگ چوب را شروع مي كنند ، تماشاچيان هم با اداي كلماتي نظير كُر نترس (پسر نترس)بكش ، بزن و پيش بيا طرفين را تهيج يا موجب ترس و هراس يك طرف و تقويت طرف ديگر مي شوند ، تا اينكه يكي از آنها به زمين مي افتد و تسليم مي شود و سپس به برنده جوايزي اهدا مي شود . وقت اين بازي يك ساعت است .

 

اين ورزش رزمي بيشتر به شمشيربازي و جنگ شمشير شبيه است و جوانان با يادگيري آن در قديم آمادگي خود را براي شركت در جنگ ها حفظ مي كردند.
گالری تصاویرX