لرستانی ها را در گوگل محبوب کنید

نقشه استان لرستان

معرفي بازي طاق پل
iconبازدید: iconدسته: بازي هاي محلي - طاق پل

در اين مسابقه دو تيم شركت دارند و بازيكنان هر تيم بين 4 تا 6 نفر است ، زمين بازي زميني است مسطح به ابعاد ده در ده متر كه در وسط آن دايرهاي به قطر دو متر رسم مي كنند مقررات و چگونگي بازي ، به قيد قرعه يك گروه وسط زمين قرار گرفته افراد آن دو دست خود را روي كتف همديگر قرار ميدهند و يك نفر به عنوان سرمرد يك دستش را در حال چرخيدن روي نفرات حلقه زده يا طاق زده قرار ميدهد و مراقب است تا افراد تيم مخالف سوار طاق نشوند و با پرتاب پا به طرف حريفان آنها را دفع ميكند و اگر حتي يك نفر از تيم مهاجم را بزند آن وقت تيم مهاجم بايد طاق تشكيل دهد و اين بار نوبت تيم مدافع يا تيمي است كه در وسط طاق بسته بوده است و بايد سوار طاق شود اين بازي تا موعد مقرر يا زماني كه بازيكنان خسته ميشوند ادامه مييابد نكات زير بايد در اين بازي رعايت شود:

1. سر مرد (كاپيتان) بايد طوري دور بزند كه نگذارد هيچكدام از افراد تيم نزديك طاق شوند .
2. حريف بايد طوري بپرد كه قبل از سوار شدن بر طاق پاي سر مرد به او نخورد .
3. سر مرد بايد از همه بلند قدتر و چابك تر باشد .
4. اگر همگي سوار شوند و طاق بشكند ، دوباره اين بازي تكرار و ادامه پيدا مي كند .
5. بايد قبلا قيد شود كه سوار سرمرد شدن جز بازي هست يا نه .

 

به قيد قرعه يك گروه وسط زمين قرار گرفته افراد آن دو دست خود را روي كتف همديگر قرار ميدهند و يك نفر به عنوان سرمرد يك دستش را در حال چرخيدن روي نفرات حلقه زده يا طاق زده قرار ميدهد و مراقب است تا افراد تيم مخالف سوار طاق نشوند .
گالری تصاویرX